facebook
 
18.09.2022 godz.12:00
do zawodów
pozostało:
 
 
 
 

REGULAMIN

 

Regulamin Biegu 4Rest Run 2022 w Puszczy Niepołomickiej


I ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu 4Rest Run jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.
2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Powiat Wielicki, Nadleśnictwo Niepołomice, MKS Spartakus.

 

II CELE IMPREZY
1. Popularyzacja biegania oraz działalności Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”.
2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.
4. Integracja środowiska biegaczy.

 

III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 18 września 2022 r. (niedziela) na terenie Puszczy Niepołomickiej. Start biegu o g. 12:00.
2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

Koordynaty GPS: 50.014586, 20.240274
Google Maps: https://goo.gl/maps/7rdKu2RkcKkqYVRE6

 

IV BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie czynne 18 września 2022 r. (niedziela) w godz. 9:00 - 11:00 w miejscu zawodów (polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa).
2. Pakiety startowe będzie można odebrać jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia za okazaniem dowodu osobistego oraz po dostarczeniu oświadczenia. Wzór oświadczeń zostanie wcześniej dostarczony zawodnikom przez organizatora biegu drogą mailową.

3. Pakiet może odebrać osoba trzecia poprzez dostarczenie pełnomocnictwa.

wzór pełnomocnictwa - DO POBRANIA

4. Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców.
zgoda Rodzica na start niepełnoletniego dziecka  - DO POBRANIA

5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze zawodów nie będą wysyłane, ani wydawane w terminie późniejszym.

 

V ZAWODY
1. Do rywalizacji zapraszamy osoby indywidualne na dystansach 5 i 10 km oraz drużyny na dystansie 10 km.
LINK do informacji o trasie: https://www.4restrun.pl/trasy-5km-i-10km-,328,i.html

2. Start zawodników rozpoczyna się o godz. 12:00
3. Obowiązuje łączny limit 350 zawodników na dystansie 5 km i 10 km + pula dla organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznego limitu osób startujących w zawodach.
5. Trasa biegu wiedzie po leśnych ścieżkach Puszczy Niepołomickiej. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami.
7. Organizator przewiduje umieszczenie punktu z wodą na trasie biegu na 10 km.
8. Limit czasu na 5 km wynosi 60 minut, w biegu na 10 km - 2 godziny od momentu startu. Po przekroczeniu limitu zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 

VI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX::

- dystans 5 km - https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=751

- dystans 10 km - https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=682


2. Zapisy na bieg 4Rest Run rozpoczną się 01 marca 2022 roku.
3. Zakończenie zapisów: 9 września 2022 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.
4. Zmian w liście zawodników i przepisania pakietu na osobę trzecią dokonywać można do 9 września 2022 r. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone.
5. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy startowej.
6. W biegu 4Rest Run prawo startu mają osoby, które do dnia 18 września 2022 r. ukończą 13 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.

7. Aby wziąć udział dodatkowo w klasyfikacji drużyn na dystansie 10 km, należy podczas zapisów podać jednobrzmiącą nazwę drużyny dla czterech zawodników.
8. Aby ubiegać się o nagrodę dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika z terenu Gminy Niepołomice w biegu na 10 km, należy zaznaczyć to podczas zapisów.

 

VII OPŁATY
1. Zgłoszonych zawodników obowiązuje opłata startowa wynosząca:
a) do 31.08.2022 r.:
- 50 zł za dystans 5 km
- 60 zł za dystans 10 km
b) od 1.09.2022 do 11.09.2022 r.
- 70 zł za dystans 5 km
- 80 zł za dystans 10 km
2. Ostateczny termin płatności za zawody to 10.09.2022 r.
3. Płatności należy dokonać poprzez system płatności internetowej tpay z wykorzystaniem linku do płatności udostępnionym podczas zapisu.

4. W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać dokonana bezpośrednio na konto Organizatora:

 

Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają”

(BNP PARIBAS) 45 1600 1462 1894 6214 7000 0001

(opis: opłata za bieg 4Rest Run 2022, imię i nazwisko zawodnika / -ów, za jaki dystans).

 

5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na innego zawodnika, najpóźniej do 09.09.2022 r.
7. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:
- numer startowy,
- komplet agrafek,
- pomiar czasu,
- opiekę medyczną,
- medal,
- napoje,

- poczęstunek,
- upominki od sponsorów w miarę hojności sponsorów.
8. W przypadku odwołania biegu ze względu na sytuację epidemiczną będziemy proponować następujące rozwiązania:
- voucher na równowartość wpłaconych kwot do wykorzystania jako wpisowe lub jego część na kolejny bieg 4Rest Run lub inne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Niepołomice Biegają (np. Bieg Niepodległości). Voucher można przekazać osobie trzeciej.
- zwrot wpłaconych środków z potrąceniem kosztów organizatora w ustawowym terminie.

 

VIII KLASYFIKACJE
1. W biegu 4Rest Run prowadzone są dwie podstawowe klasyfikacje indywidualne obejmujące wszystkich zawodników niezależnie od klasyfikacji dodatkowych - odrębnie na dwóch dystansach 5 i 10 km:
a) klasyfikacja kobiet – miejsca 1-3,
b) klasyfikacja mężczyzn – miejsca 1-3,
2. W biegu na 10 km prowadzona jest dodatkowa klasyfikacja drużynowa. Drużyny składają się z 4 osób, o miejscu w rankingu decyduje suma czasów wszystkich członków.
Drużyny będą dzielone na 3 kategorie:
- K (drużyna kobieca złożona z 4 kobiet),
- M (drużyna męska złożona z 4 mężczyzn)
- MIX (drużyna mieszana, złożona z 3 kobiet i 1 mężczyzny lub 2 kobiet i 2 mężczyzn lub 1 kobiety i 3 mężczyzn).
Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej, należy w formularzu zapisów podać jednobrzmiącą nazwę drużyny dla czterech zawodników.

3. W biegu na 10 km dodatkowo przewidywane są puchary Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika mieszkających na terenie Gminy Niepołomice.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych innych klasyfikacji.
4. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się w dniu zawodów, 18 września 2022 r., ok. godz. 14:00.

IX NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
2. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników na dystansach 5 i 10 km w poszczególnych klasyfikacjach: K, M (miejsca 1-3).
3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla pierwszych najlepszych drużyn 4-osobowych w klasyfikacji drużynowej biegu na 10 km w kategoriach: K (drużyna złożona z 4 kobiet), M (drużyna złożona z 4 mężczyzn) i MIX (drużyna mieszana, złożona z 3 kobiet i 1 mężczyzny lub 2 kobiet i 2 mężczyzn lub 1 kobiety i 3 mężczyzn).
4. Puchar Burmistrza przyznawany jest najszybszej zawodniczce i najszybszemu zawodnikowi z terenu Gminy Niepołomice, startującym na dystansie 10 km
5. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia innych dodatkowych nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, w widocznym miejscu.
3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach niż przeznaczone do tego pojemniki lub w pobliżu wodopoju.
5. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.
6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników zawodów.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.
8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów, a także do odwołania zawodów z powodu pojawienia się nowych przepisów ogólnych, w szczególności dotyczących sytuacji epidemicznej.
10. Dokładne wytyczne dotyczące zasad epidemicznych podczas biegu 4Rest Run zostaną podane w osobnym komunikacie.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

..
 
 

SPONSORZY I PARTNERZY