facebook
 
20.09.2020 godz.12:00
do zawodów
pozostało:
 
 
 
 

REGULAMIN

 

Regulamin Biegu Kosmyk 4Rest Run 2019 w Puszczy Niepołomickiej

 

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu Kosmyk 4Rest Run jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.

2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, MKS Spartakus, Nadleśnictwo Niepołomice.

 

 

II CELE IMPREZY

1. Popularyzacja biegania oraz działalności Stowarzyszenia "Niepołomice Biegają".

2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.

3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.

4. Integracja środowiska biegaczy.

5. Pokazanie, że w drużynie jest MOC!

 

 

III TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 września (niedziela) 2019 r. na terenie Puszczy Niepołomickiej. Początek zawodów o g. 12.00.

2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi na drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

Koordynaty GPS: 50.014586, 20.240274

Google Maps

 

 

IV BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie czynne 15 września 2019 r. (niedziela) od g. 9.00 do g. 11.00 w miejscu zawodów oraz 14 września 2019 r. (sobota) od g. 14.00 do g. 17.00 w Niepołomicach ( Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26).

2. Pakiety startowe dla całego zespołu odbiera w Biurze Zawodów jeden przedstawiciel zespołu za okazaniem dowodu osobistego oraz po dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez zawodników całej drużyny.

Wzór oświadczeń zostanie wcześniej dostarczony zawodnikom przez organizatora biegu drogą mailową lub można go będzie pobrać ze strony: WZÓR OŚWIADCZENIA DLA CAŁEJ DRUŻYNY


WZÓR OŚWIADCZENIA DLA POJEDYNCZEGO ZAWODNIKA (w przypadku, gdy uzyskanie podpisu na oświadczeniu zbiorowym nie będzie możliwe; dopuszcza się dostarczenie przez kapitana drużyny skanu podpisanego oświadczenia pojedynczego zawodnika)


3. Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców.

ZGODA RODZICA NA START NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA 

 

 

V ZAWODY

1. Do rywalizacji zapraszamy zespoły 4-osobowe. Zawodnik nie może startować w więcej niż jednej drużynie.

2. Zawodnicy startują w odstępach 5-minutowych. Godziny startów: g. 12.00, 12.05, 12.10, 12.15. O kolejności startu poszczególnych zawodników decyduje kolejność ich zapisu w formularzu zapisów.

3. Każdy zespół wystawia po jednym zawodniku na każdą godzinę startu.

4. Drużyna, która osiągnie sumarycznie najkrótszy czas, wygrywa.

5. Obowiązuje limit 125 zespołów.

6. Trasa biegu wiedzie po leśnej pętli o długości ok. 10 km. Trasa nie ma atestu PZLA.

7. Łączna długość trasy wyścigu dla całego zespołu: ok. 40 km.

8. Trasa będzie oznaczona taśmami.

9. Organizator przewiduje umieszczenie na trasie punktu z wodą na ok. 6 kilometrze pętli.

10. Limit czasu wynosi 2 godziny - liczony od momentu startu pierwszej grupy zawodników (g. 12.00). Po przekroczeniu limitu, zespół nie będzie klasyfikowany.

 

 

VI ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia drużyny dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX

2. Zapisy na bieg Kosmyk 4Rest Run rozpoczną się 10 kwietnia 2019 roku.

3. Zakończenie zapisów: 6 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc wcześniej. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.

4. Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jednobrzmiącą nazwę drużyny.
W przypadku gdy zawodnik ma problem ze skompletowaniem drużyny, w formularzu zapisów zaznacza opcję "poszukuję drużyny". Po wpisaniu się 4 osób z zaznaczoną opcją "poszukuję drużyny" Organizator tworzy z nich zespół i przekazuje zawodnikom dane kontaktowe. 

5. O kolejności startu poszczególnych zawodników decyduje kolejność ich zapisu w formularzu.

6. Zmian można dokonywać do 9 września 2019 roku. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone, a samowolne zmiany kolejności startu zawodników oraz składu drużyn będą karane dyskwalifikacją zespołu.

7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej w terminie najpóźniej do 7 dni od zgłoszenia drużyny. Po przekroczeniu terminu 7 dni i braku opłaty zespół może zostać usunięty z listy startowej.

8. W biegu Kosmyk 4Rest Run prawo startu mają osoby, które do dnia 15 września 2019 r. ukończą 16 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.


 

VII OPŁATY

1. Zgłoszone zespoły obowiązuje opłata startowa wynosząca:

- 200 zł na cały zespół (50 zł od osoby) do 15 czerwca 2019 r.

- 300 zł na cały zespół (75 zł od osoby) od 16 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

- 380 zł na cały zespół (95 zł od osoby) od 1 września do 9 września 2019 r.

2. Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe organizatora indywidualnie lub za zespół:

Stowarzyszenie "Niepołomice Biegają"

ul. Wielicka 85 g,

32-005 Niepołomice

nr konta: 09 1020 2746 0000 3202 0191 7053

Tytuł opłaty: „Zawody Kosmyk 4Rest Run + nazwa zespołu / imię i nazwisko zawodnika”.

3. Z opłaty startowej zwolnione są zespoły zaproszone przez Organizatora.

4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na inny zespół / zawodnika, najpóźniej do 9 września 2019 roku.

5. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:

- numer startowy,

- komplet agrafek,

- pomiar czasu,

- opiekę medyczną,

- medal,

- napoje,

- poczęstunek,

- upominek związany z biegiem Kosmyk 4Rest Run,

- upominki od sponsorów.

 

 VIII KLASYFIKACJE

1. W biegu Kosmyk 4Rest Run prowadzone są następujące klasyfikacje:

a) klasyfikacja zespołów damskich,

b) klasyfikacjach zespołów męskich,

c) klasyfikacja zespołów „mix”,

d.) dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja firm. Aby zapisać się do klasyfikacji firm, należy przy zapisie wpisać nazwę firmy w polu “Firma"


2. Za zespół typu „mix” rozumie się zespół złożony w jednej z następujących konfiguracji:

- z trzech mężczyzn i jednej kobiety,

- dwóch mężczyzn i dwóch kobiet,

- trzech kobiet i jednego mężczyzny.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.

5. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się w dniu zawodów, 15 września 2019 r., ok. godz. 14.00.

 

 

IX NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zespołów w poszczególnych klasyfikacjach: M, K i MIX (miejsca I-III).
2. Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice otrzymuje najszybsza drużyna zawodów.

3. W klasyfikacji firm przewiduje się osobne nagrody rzeczowe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, w widocznym miejscu.

3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.

4. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach niż przeznaczone do tego pojemniki lub w pobliżu wodopoju.

5. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.

6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników zawodów.

7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.

8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

..
 
 

SPONSORZY I PARTNERZY