facebook
 
20.09.2020 godz.12:00
do zawodów
pozostało:
 
 
 
 

REGULAMIN

 

Regulamin Biegu 4Rest Run 2020 w Puszczy Niepołomickiej


I ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu 4Rest Run jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.
2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Powiat Wielicki, Nadleśnictwo Niepołomice, MKS Spartakus.

 

II CELE IMPREZY
1. Popularyzacja biegania oraz działalności Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”.
2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.
4. Integracja środowiska biegaczy.

 

III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 20 września (niedziela) 2020 r. na terenie Puszczy Niepołomickiej. Start biegu o g. 12.00.
2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

Google Maps

 

IV BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie czynne 20 września 2020 r. (niedziela) w godz. 9.00 - 11.00 w miejscu zawodów (polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa).
2. Pakiety startowe będzie można odebrać w Biurze Zawodów za okazaniem dowodu osobistego oraz po dostarczeniu oświadczenia. Wzór oświadczeń zostanie wcześniej dostarczony zawodnikom przez organizatora biegu drogą mailową.

3. Pakiet może odebrać osoba trzecia poprzez dostarczenie pełnomocnictwa.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA - DO POBRANIA.
4. Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców.
ZGODA RODZICA NA START NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA - DO POBRANIA.

 

V ZAWODY
1. Do rywalizacji zapraszamy osoby indywidualne na dystansach 5 i 10 km oraz drużyny na dystansie 10 km.
2. Start zawodników rozpoczyna się o godz. 12.00.
3. Obowiązuje limit 150 zawodników na dystansie 5 km i 150 zawodników na dystansie 10 km.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów na poszczególne dystanse.
5. Trasa biegu wiedzie po leśnych ścieżkach Puszczy Niepołomickiej. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami.
7. Organizator przewiduje umieszczenie punktu z wodą na trasie biegu na 10 km.
8. Limit czasu na 5 km wynosi 60 minut, w biegu na 10 km - 2 godziny od momentu startu. Po przekroczeniu limitu zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 

VI ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zawodników dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX.
5 km - https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=521
10 km - https://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=522
2. Zapisy na bieg 4Rest Run rozpoczną się 10 lipca 2020 roku.
3. Zakończenie zapisów: 11 września 2020 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.
4. Zmian w liście zawodników i przepisania pakietu na osobę trzecią dokonywać można do 11 września 2020 roku. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone.
5. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy startowej.
6. W biegu 4Rest Run prawo startu mają osoby, które do dnia 20 września 2020 r. ukończą 16 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.

 

VII OPŁATY
1. Zgłoszonych zawodników obowiązuje opłata startowa wynosząca:
- 35 zł za dystans 5 km
- 50 zł za dystans 10 km.
2. Płatności należy dokonać poprzez system płatności internetowej tpay z wykorzystaniem linku do płatności udostępnionym podczas zapisu.
3. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na innego zawodnika, najpóźniej do 11 września 2020 roku.
5. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:
- numer startowy,
- komplet agrafek,
- pomiar czasu,
- opiekę medyczną,
- medal,
- napoje,
- upominki od sponsorów w miarę hojności sponsorów.
6. W przypadku odwołania biegu ze względu na sytuację epidemiczną będziemy proponować następujące rozwiązania:
- voucher na równowartość wpłaconych kwot do wykorzystania jako wpisowe lub jego część na kolejny bieg 4Rest Run lub inne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Niepołomice Biegają (np. Bieg Niepodległości). Voucher można przekazać osobie trzeciej.
- zwrot wpłaconych środków z potrąceniem kosztów organizatora w ustawowym terminie.

 

VIII KLASYFIKACJE
1. W biegu Rest Run prowadzone są odrębne klasyfikacje na dwóch dystansach 5 i 10 km:
a) klasyfikacja kobiet – miejsca 1-3,
b) klasyfikacja mężczyzn – miejsca 1-3,
2. W biegu na 10 km prowadzona jest dodatkowa klasyfikacja drużynowa. Drużyny składają się z 4 osób, o miejscu w rankingu decyduje suma czasów wszystkich członków. Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zapisów podać nazwę drużyny jednobrzmiącą dla czterech zawodników.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych innych klasyfikacji.
4. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się w dniu zawodów, 20 września 2020 r., ok. godz. 14.00.

IX NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
2. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników w poszczególnych klasyfikacjach: K, M (miejsca 1-3).
3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla trzech najlepszych drużyn 4-osobowych w klasyfikacji drużynowej biegu na 10 km.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia innych dodatkowych nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, w widocznym miejscu.
3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach niż przeznaczone do tego pojemniki lub w pobliżu wodopoju.
5. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.
6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników zawodów.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.
8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów, a także do odwołania zawodów z powodu pojawienia się nowych przepisów ogólnych, w szczególności dotyczących sytuacji epidemicznej.
10. Dokładne wytyczne dotyczące zasad epidemicznych podczas biegu 4Rest Run zostaną podane w osobnym komunikacie.
11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

..
 
 

SPONSORZY I PARTNERZY